เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นโยบายการใช้คุกกี้
จำหน่ายจักรยาน เสือหมอบ เสือภูเขา อุปกรณ์จักรยาน อะไหล่จักรยาน เครื่องแต่งกาย
LIFE CLUB

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

เงื่อนไขการสมัคร

สามารถสมัครสมาชิก LIFE CLUB โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิก 1 ท่าน ต่อ 1 สมาชิก ตามช่องทางดังนี้

 1. LINE Official Account
 2. Website: sportforlife.co.th

สมาชิกยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดโดย บริษัท สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำกัด

เงื่อนไขการใช้ Virtual Member Card

 1. ใช้เมื่อซื้อสินค้า/บริการที่ Sport For Life
 2. โปรดแสดงบัตรบนแอพพลิเคชั่นไลน์ หรือ เว็บไซต์ ก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมหรือแลกคะแนน หรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสะสมคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. สมาชิกนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อประกอบธุรกิจ หรือกิจการใด ๆ
 4. สมาชิกนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายบางรายการที่ บริษัทฯ กำหนด
 5. สมาชิกไม่มีวันหมดอายุ จนกว่า บริษัทฯ จะยกเลิก
 6. สมาชิกสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรได้ที่ www.sportforlife.co.th หรือ LINE OA Sport For Life
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

 1. ซื้อสินค้าครบทุก 25 บาท (หลังหักส่วนลด) ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เศษของยอดซื้อในแต่ละใบเสร็จ ไม่สามารถนำมารวมเพื่อแลกคะแนนได้
 2. การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 25 บาท
 3. คะแนนสะสมนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 4. คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปีปฏิทิน (ปีปฏิทิน เป็นการนับวันโดยเริ่มต้นจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เช่น สมาชิกได้รับคะแนนสะสมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คะแนนที่ได้รับนั้นจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
  LIFE CLUB Exclusive: คะแนนไม่มีวันหมดอายุ (ทุกคะแนนของสมาชิก Exclusive จะถูกต่ออายุอัตโนมัติ)
  - คะแนนที่ได้รับก่อนท่านเป็นสมาชิก Exclusive จะไม่หมดอายุ
  - คะแนนที่ได้รับขณะเป็นสมาชิก Exclusive จะไม่หมดอายุ
 5. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 1. สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ใดๆ ได้ ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
 2. หากต้องการแลกคะแนนสะสม โปรดแสดงบัตรสมาชิกและแจ้งพนักงานทุกครั้งก่อนใช้บริการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้แทนเงินสด ในการซื้อสินค้า/บริการ ที่จุดขายตามที่ บริษัทฯ กำหนดดังนี้
  1. คะแนนสะสมทุก 10 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 1 บาท
 4. มูลค่าคะแนนสะสมที่ใช้แลกแทนเงินสด ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ
 5. การแลกคะแนนสะสม จะต้องใช้ในการซื้อสินค้า/บริการในครั้งนั้นทันที ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ในครั้งถัดไปได้
 6. สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมในแต่ละครั้ง ให้ใช้คะแนนสะสมจาก 1 สมาชิก ต่อการซื้อสินค้า/บริการ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 7. ยอดการซื้อสินค้า/บริการ ที่เกิดจากการแลกคะแนนสะสมในครั้งนั้น จะไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสม
 8. เมื่อมีการแลกคะแนนสะสม ระบบจะทำการหักคะแนนออกจากยอดคะแนนสะสมคงเหลือทันที
 9. กรณียกเลิกการแลกคะแนนสะสม คะแนนจะคืนกลับเข้าระบบในวันถัดไป
 10. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 11. กรณีการแลกคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อ 02 095 3560 ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงใบเสร็จรับเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การแก้ไขคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทฯ
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการยกเลิกสมาชิก

 1. สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยการแจ้งยกเลิกทาง 02 095 3560
 2. บริษัท สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกที่ไม่มีการสะสมหรือแลกคะแนนจากการซื้อสินค้า/บริการเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกรณีที่พบการทุจริตในการใช้บัตร
 4. ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที และถือว่า บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใด ๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใด ๆ จาก บริษัทฯ ได้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการเป็นสมาชิก LIFE CLUB Exclusive และรักษาสถานภาพสมาชิก

สมาชิกที่มียอดสะสมในการใช้จ่ายครบ 150,000 บาท ภายใน 1 ปี* เพื่อได้รับเชิญเป็นสมาชิก LIFE CLUB Exclusive

 1. การเป็นสมาชิก LIFE CLUB Exclusive ในปี พ.ศ. 2564
  ท่านจะต้องมีการสะสมยอดใช้จ่ายผ่านสมาชิก LIFE CLUB ภายในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป โดยสภาพการเป็นสมาชิก LIFE CLUB Exclusive จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 2. การเป็นสมาชิก LIFE CLUB Exclusive ในปี พ.ศ. 2565
  ท่านจะต้องมีการสะสมยอดใช้จ่ายผ่านสมาชิก LIFE CLUB ภายในปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป โดยสภาพการเป็นสมาชิก LIFE CLUB Exclusive จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 3. การรักษาสถานภาพสมาชิก
  เพื่อให้ได้รับสิทธิ์การรักษาสถานภาพสมาชิก LIFE CLUB Exclusive ท่านจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมผ่าน LIFE CLUB ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนหน้าการเป็นสมาชิก LIFE CLUB Exclusive ซึ่งท่านจะได้รับการต่ออายุสถานภาพสมาชิก LIFE CLUB Exclusive เป็นเวลา 1 ปี

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. สมาชิกยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยอดใช้จ่ายสะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสถานภาพสมาชิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรณีที่มีปัญหาขัดแย้งจากการเป็นสมาชิก คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

แก้ไขล่าสุด: 23 กันยายน 2565